Tycker du nedanstående verkar
onödigt byråkratiskt och krångligt?

DU SLIPPER ALLT DETTA
(förutom att svenska vokaler ej kan användas i namnet)
om du istället registrerar
ditt domännamn
hos oss - här.


Läs först vad nyhetsbrevet UPPSNAPPAT skrev den 5/3 '99:

**OINTRESSE FÖR SE-DOMÄNEN

Antalet nyregistrerade domäner i den svenska toppdomänen föll kraftigt förra året (1998). Ett krångligt regelverk i kombination med slagkraftiga alternativ är förklaringen. Tolv års obruten uppgång har vänts till en nedgång. Förra året nyregistrerades endast 13 813 domäner i den svenska toppdomänen. Jämfört med året innan är detta i det närmaste en halvering, eftersom det år 1997 registrerades 23 889 se-domäner. Orsaken till det kraftiga tappet är NIC-SEs krångliga regler i kombination med enkelheten att registrera namn i de öppna domänerna (som .to-domänen).
Per den 1 januari 1999 fanns det sammanlagt 64 882 svenska domäner. År 1985 fanns det jämförelsevis blott nio registrerade domäner. Den stora ökningen skedde mellan åren 1995 och 1996, då antalet se-domäner nära nog fördubblades från 11 974 stycken år 1995 till 1996 års siffra på 22 283.
[PE]www.uppnappat.com.Nedanstående är hämtat från den svenska registreringsenheten nic-se:s hemsida:

 

Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se"

Reglerna utformas av Nämnden för DomännamnsRegler, NDR, och fastställs av II-stiftelsen. Dessa regler gäller tills vidare med reservation för eventuella förändringar. Synpunkter ställs till drs@iis.a.se.

Gällande regler (fr.o.m. 1998-01-01)

1. Ett domännamn i Sverige (.se) ska avse en organisation med stadigvarande verksamhet i landet. Organisationen ska innan domän tilldelas vara registrerad hos Patent- och registreringsverket (PRV), länsstyrelse, lokal skattemyndighet eller Finansinspektionen och därmed ha tilldelats ett organisationsnummer.

2. Domännamnet ska på ett särskiljande och unikt sätt återspegla firman såsom detta är angivet på registreringsbeviset. [Återspegling av firman] [Förkortningar]

3. En organisation kan endast registrera en huvuddomän. [Koncerner] [Domännamn utan egentlig innehavare av huvuddomän]

4. Ett bolag inom en koncern kan inte registrera en huvuddomän om koncernnamnet ingår i firman. [Koncerner] [Domännamn utan egentlig innehavare av huvuddomän]

5. Varor, tjänster, varumärken, bifirmor eller projekt kan inte registreras som huvuddomän. [Allmänna benämningar och beskrivande ord]

6. Geografiska ord som domännamn är reserverade. [Geografiska ord]

7. Privatpersoner kan endast registrera domännamn under huvuddomänen pp.se.

8. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrätts-, sambruks- och ideella föreningar samt stiftelser registreras under den länsrelaterade huvuddomänen (motsvarande länsbokstav) där organisationen har sitt säte. [Länsvis indelning av domännamn]

9. Domännamnet får endast bestå av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 samt bindestreck. Det måste inledas med en bokstav eller siffra och får inte uteslutande bestå av siffror eller bindestreck. Domännamnet ska innehålla minst tre tecken, såvida organisationen inte är allmänt känd under annan förkortning. Versaler och gemener tolkas lika. [Tecken]


Förklaringar till gällande regler

Återspegling av firman (regel 2)

Enligt regel 2 ska domännamnet på ett särskiljande och unikt sätt återspegla firman. Domännamnet och firman behöver inte vara identiska. Mindre avvikelser är tillåtna. Ett företag kan kallas något annat än den egentliga firman i vardagslag. Ett ord i obestämd form kan ersättas av ett ord i bestämd form och tvärtom. Motsvarande gäller för ord i singularis och pluralis samt genitivform. Dessa varianter betraktas som identiska. Ordningsföljden av ingående ord kan ändras. Exempel: Hotell Winn AB kallas Winnhotel och därför kan winnhotel.se registreras som domännamn.

Ett domännamn kan inte registreras om det är förväxlingsbart med tidigare registrerade domännamn, deras firmor eller allmänt kända företeelser. [Åter]

Förkortningar (regel 2)

Förkortningar måste vara naturliga. Förkortningar där enstaka tecken har uteslutits ur firman utan uppenbar anledning godtas inte som domännamn. Exempel: Xasax AB vill registrera sax.se och anledningen är att företaget vill skriva sin e-postadress x@sax.se. Denna förkortning återspeglar inte firman eftersom det som står till vänster om @-tecknet inte är relevant vid registreringen av huvuddomänen. [Åter]

Koncerner (reglerna 3 och 4)

Regel 3 säger att en organisation endast kan registrera ett domännamn. Exempel: Arla Foods AB och Arla Ost AB kan endast registreras som subdomäner till arla.se.

Inom en koncern kan ett bolag som har en från koncernnamnet helt avvikande firma registrera en egen huvuddomän. Exempel: Semper AB, som också ingår i Arla-koncernen, kan följaktligen registrera en egen huvuddomän.

Bland de registrerade domännamnen finns avvikelser från regel 4 av historiska skäl. Tidigare har det mellan vissa bolag funnits ett koncernförhållande som har upphört. Bolagen har dock behållit firmorna. Det finns t ex företag som i firmorna har orden Saab, Beijer, Kockums med tillägg, men som numera inte tillhör dessa koncerner. [Åter]

Domännamn utan egentlig innehavare av huvuddomän (regel 3 och 4)

Organisationer som hör ihop eller ingår i en grupp utan att det finns en moderorganisation kan lyda under en gemensam huvuddomän. Exempel:

[Åter]

Allmänna benämningar och beskrivande ord (regel 5)

Ord som beskriver företagets verksamhet, varor eller tjänster kan normalt inte registreras som domännamn. Dessa ord kan inte identifiera en organisation eller en rörelse på ett särskiljande och unikt sätt. Exempel är ord som advokat, revisor och arkitekt. Det finns dock undantag där ordet betecknar en organisation som representerar en hel yrkeskår eller liknande, såsom riksförbund och fackliga organisationer. Exempel: transport.se, kommunal.se, ornitologerna.se.

Tillägg av associationsbeteckning AB, KK, HB (xxxab.se istället för xxx.se) ändrar inte bedömningen, om inte ytterligare ord ingår i firman. För att en del av en firma ska kunna användas som domännamn, så krävs att denna del inte förekommer i andra registrerade firmor. Detta gäller trots att ordet i sig inte är registrerat som domännamn. [Åter]

Geografiska ord (regel 6)

Enligt regel 6 kan inte geografiska ord registreras som domännamn. Undantag är kommuner, länsstyrelser och organisationer som är historiskt förknippade med det geografiska ord som ingår i firman. De geografiska ord som avser kommuner är automatiskt reserverade för respektive kommun. Kommunala organ, såsom skolor, kan inte registrera egna huvuddomäner. Dessa organ registreras som subdomäner under respektive kommuns huvuddomän. [Åter]

Länsvis indelning av domännamn (regel 8)

Registrerade firmor har olika skydd beroende på organisationsform. Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt utländska filialer har skydd i hela riket. Övriga organisationsformer har skydd i de län där de registrerats. Olika handelsbolag med samma firma kan vara registrerade i olika län eller för olika verksamheter. Detta är ett problem eftersom domännamnet ska återspegla firman på ett särskiljande och unikt sätt. Det betyder att ett bolag inte kan registrera ett domännamn om ett annat bolag med samma firma redan registrerat domännamnet. Av denna anledning registreras dessa domännamn under en länsbokstav. Mer information om länsbokstäver får du här. Ett exempel: en firma som är registrerad i Stockholms län får adressen namn.a.se. [Åter]

Tecken (regel 9)

De tecken som tillåts i ett domännamn är a-z, 0-9 samt bindestreck. Andra tecken som @, &, %, punkt (.) samt mellanslag kan inte användas i domännamn. Punkt (.) har en speciell betydelse i domännamn eftersom den avgränsar subdomäner, huvuddomän och toppdomän. Mellan varje punkt kan det vara maximalt 64 tecken. Den totala längden inklusive alla punkter är maximalt 255 tecken.

Följande tecken är tillåtna:

   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  
   n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  
   -

[Åter]


Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ".se"

§ 1 Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan NIC-SE och Användaren vid registrering av domännamn och för underhåll av domännamnsregistret under toppdomänen ".se" för Sverige.

Ansökan om registrering av domännamn sker genom att Användaren vänder sig till något av NIC-SE utsett Ombud. Ombudet assisterar Användaren vid upprättandet av ansökan och vidareförmedlar därefter ansökan till NIC-SE för prövning. NIC-SE uttager för närvarande en avgift om tvåhundrafemtio (250) kronor exklusive mervärdeskatt per ansökan av Ombudet. Avgiften kan komma att ändras om NIC-SE skulle finna att behov därav föreligger.

Ansökan skall göras på blankett utformad av NIC-SE eller med användning av elektroniskt formulär som motsvarar blanketten och som godkänts av NIC-SE.

Ändringar av dessa Allmänna villkor träder i kraft tre (3) månader efter meddelande därom till Användaren.

§ 2 NIC-SEs åtagande

NIC-SE åtar sig att efter beviljad ansökan registrera domännamn under toppdomänen ".se" och att underhålla domännamnsregistret, allt i enlighet med de villkor och regler som framgår av dessa Allmänna villkor.

§ 3 Regler för registrering

Registrering av domännamn sker enligt vid varje ansökningstillfälle gällande "Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se"". Reglerna finns i bilaga till dessa Allmänna villkor.

§ 4 Användarens åtaganden

Användaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta NIC-SE om varje ändring av omständighet som låg till grund för registreringen av det ansökta domännamnet, såsom firmanamn, organisationsnummer m m.

Användaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta NIC-SE vid ändring av angiven kontaktperson eller Användarens postadress. Anmälan kan ske genom ett Ombud.

Användaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta NIC-SE om det uppstår eller pågår en tvist som på något sätt kan påverka rätten till det registrerade domännamnet.

Användaren försäkrar att det inte är känt för honom att det kan uppstå tvist med en annan fysisk eller juridisk person om det ansökta domännamnet.

§ 5 Registrering

NIC-SE skall, genom Ombudet, inom tjugo (20) arbetsdagar från det ansökan inkom till NIC-SE från Ombudet, underrätta Användaren om huruvida domännamnet kan registreras eller ej.

Om NIC-SE beviljar ansökan översänder NIC-SE ett registreringsbevis till Användaren. Av registreringsbeviset framgår registrerat domännamn och datum då ansökan inkom till NIC-SE.

NIC-SE skall avslå en ansökan om registrering av ett domännamn om registrering skulle strida mot

Om ansökan om registrering av ett domännamn skulle strida mot en dom eller beslut som är överklagat kommer NIC-SE att vilandeförklara ansökan under tid som kommer meddelas Användaren.

§ 6 Avregistrering

NIC-SE har rätt att avregistrera ett domännamn om registrerat domännamn skulle strida mot

NIC-SE har även rätt att avregistrera ett domännamn om Användaren inte har erlagt årsavgift i enlighet med dessa Allmänna villkor.

Om ett registrerat domännamn skulle strida mot en dom eller beslut som är överklagat kommer NIC-SE att vilandeförklara det registrerade domännamnet under tid som kommer meddelas Användaren.

NIC-SE skall minst trettio (30) dagar i förväg skriftligen underrätta Användaren om att avregistrering kommer att ske.

NIC-SE skall avregistrera ett domännamn efter skriftlig begäran därom från Användaren.

§ 7 Omprövning och överprövning

Vid avslag på ansökan om registrering av domännamn eller vid beslut om avregistrering av ett domännamn förbinder sig NIC-SE att på begäran av Användaren ompröva beslutet. Omprövning av beslutet sker av NIC-SEs Nämnd för omprövning (NNO). Begäran om omprövning skall tillställas Ombudet senast trettio (30) arbetsdagar efter dagen för beslutet. För sent inkommen begäran tas inte upp av NIC-SE. I begäran om omprövning skall Användaren ange de grunder som åberopas till stöd för att ansökan om domännamnsregistrering skall antas av NIC-SE. För omprövning uttas en avgift om för närvarande tvåhundra (200) kronor exklusive mervärdeskatt. Avgiften kan komma att ändras om NIC-SE skulle finna att behov därav föreligger.

NNO prövar med beaktande av vad Användaren anfört om ansökan om domännamnsregistrering är förenlig med gällande regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se". Finner NNO att så är fallet skall Användarens ansökan beviljas. I annat fall kvarstår avslagsbeslutet. NNO meddelar sitt omprövningsbeslut inom femton (15) arbetsdagar från mottagandet av begäran om omprövning.

I fall då Användaren inte är nöjd med NNOs beslut kan Användaren begära överprövning av beslutet hos Nämnden för /verprövning av Domännamn (N/D). Begäran om överprövning skall tillställas NIC-SE senast fjorton (14) arbetsdagar efter dagen för NNOs beslut. Reglemente för överprövning tillhandahålls på begäran.

§ 8 Årsavgift

Användare skall betala en årsavgift till NIC-SE avseende underhåll av domännamnsregistret om för närvarande tvåhundrafemtio (250) kronor exklusive mervärdeskatt. Ändringar av avgiften meddelas via NIC-SEs hemsida. Avgiften utgår kalenderårsvis i förskott och skall betalas av Användare som har ett domännamn registrerat per den 31 december föregående år. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Årsavgiften återbetalas inte.

§ 9 Betalning

Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Om dröjsmålet varar längre än trettio (30) dagar kommer NIC-SE skicka ut en påminnelse om betalning samt en upplysning om att för det fall betalning inte sker inom femton (15) dagar kommer Användarens domännamn bli obrukbart. För påminnelse utgår påminnelseavgift enligt lag.

Om domännamnet blir obrukbart på grund av utebliven betalning, har Användaren möjlighet att aktivera sitt domännamn inom trettio (30) dagar efter att domännamnet blivit obrukbart mot erläggande av en avgift om etthundra (100) kronor exklusive mervärdeskatt samt betalning av den vid tidpunkten gällande årsavgiften. För det fall Användaren inte aktiverar sitt domännamn inom ovan nämnda tid kommer NIC-SE att avregistrera domännamnet.

§ 10 Ansvarsbegränsning

Användaren är ansvarig för att av Användaren lämnade uppgifter i ansökan om registrering av domännamn är korrekta och att en registrering inte inkräktar på någon annans rätt. NIC-SE friskriver sig från allt ansvar gentemot Användaren för skada, direkt och indirekt, som kan uppstå till följd av registrering av ett domännamn i enlighet med av Användaren lämnade uppgifter. NIC-SE kan inte hållas skadeståndsskyldig för eventuell skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av registrering av ett domännamn. NIC-SE kan inte hållas skadeståndsskyldig för intrång i annans firma eller varumärke till följd av registrering av ett domännamn.

NIC-SE är inte ersättningsskyldig gentemot Användaren på grund av avslag av en ansökan om registrering av ett domännamn.

NIC-SE friskriver sig från allt ansvar gentemot Användaren för skada, direkt och indirekt, till följd av att det på grund av gällande registreringsregler medför att två registrerade domännamn är snarlika.

Allmänna villkor 98.01.05


Vill ni registrera ert domännamn på ett enklare och mer tidsenligt sätt - klicka här!

 

 

 


© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.

webshop system; färdiga och kundanpassade shoppingsystem för elektronisk handel, hosting, web site promotion, domännamnsregistrering on-line, webprojekt, design, web publishing, programvara, litteratur... Allt för en professionell site.